Ծառայություններ

Իրավաբանական խորհրդատվություն

Կորպորատիվ, գործարարական, առևտրային, միջազգային առևտրային, կոմերցիոն, բաժնետիրական, ֆինանսական, հարկային, մաքսային, աշխատանքային, ընտանեկան, ժառանգման իրավունքի ոլորտներում իրավական աջակցություն

Մտավոր սեփականության գործակալությունում իրավունքների պաշտպանություն

Գործերի վարում սնանկացման գործընթացի ժամանակ

Պայմանագրային բանակցությունների վարում և գործարքների իրավական ուղեկցում

Իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռներեցների գրանցում

Մասնակիցների/բաժնետերերի, բաժնեմասերի/բաժնետոմսերի, կանոնադրության և այլ տվյալների փոփոխություն

Ֆիրմային անվանման, ապրանքային և սպասարկման նշանների գրանցում

Լիցենզավորման  և  սերտիֆիկացման գործընթացների իրականացում

Պարտավորական իրավունք, վնասի հատուցում, ապահովագրական հատուցում, գումարի բռնագանձում

Ընկերության   շահերի   պաշտպանություն`  պետական  և  տեղական ինքնակառավարման  մարմիններում և կազմակերպություններում

Կորպորատիվ և արբիտրաժային վեճերում ներկայացուցչություն

Վարչարարություն և վարչական   ակտերի    բողոքարկում վարչական  մարմիններում

Քաղաքացիական և վարչական գործերով հայցադիմումների, բողոքների կազմում  և  գործերի վարում ՀՀ դատական բոլոր ատյաններում

Իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց շահերի ներկայացում դատական ակտերի հարկադիր կատարման փուլում

Ընկերության գործունեության վերաբերյալ իրավական ռիսկերի ուսումնասիրություն և գնահատում (եզրակացության տրամադրում)